Zapraszamy do wersji 5.21. Wersja ta uwzględnia przede wszystkim zmiany prawne, które zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r. odnośnie nowych plików JPKV7M, JPKV7K i ich konsekwencji: stawek GTU, podmiotów powiązanych oraz innych oznaczeń transakcji. Dodatkowo wiele usprawnień w terminarzu i nasłuchu terminarza internetowego oraz wysyłaniu wiadomości e-mail. Zapraszamy do pobrania aktualizacji! 

Zmiany związane z nowym JPKV7M i JPKV7K

PODSTAWOWE INFORMACJE

Od 1 października 2020 r. osoby wystawiające faktury muszą rejestrować dodatkowe informacje, na potrzeby generowania nowych plików JPKVAT. Dodatkowe informacje to przede wszystkim:

 1. Stawki sprzedaży GTU. Istnieje 13 stawek GTU, jednak dotyczą one tylko pewnych zakresów sprzedaży. Dla pozostałych stawka nie jest określana.
 2. Oznaczenia transakcji. Dla różnych rodzajów dokumentów oznaczenia mogą być różne. Poniższa lista pokazuje dostępne oznaczenia:

 oznacz trans

Informacje na temat nowego pliku JPK można znaleźć na przykład tutaj:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kody-towarow-w-jpk-co-musisz-wiedziec 

 

STAWKI GTU

 1. Możliwość przypisywania stawek GTU do pozycji: Kartoteka leków i zabiegów -> zakładka  Finanse -> Stawka GTU
 2. Możliwośc filtrowania kartoteki leków według stawek GTU
 3. Przypisywanie stawek GTU do pozycji dokumentów magazynowych (okno edycji pozycji np. faktury)
 4. Stawki GTU dla grup towarowych jako warotści domyślne dla nowo zakładanych pozycji (zakłądka Magazyn -> Grupy towarowe)
 5. Okno kreatora zmian: możliwość globalnego zarządzania stawkami GTU 
 6. Zbiorcza zmiana stawek GTU dla wielu pozycji - dostępna w Kartotece leków i zabiegów w trybie szybkiej edycji

OZNACZENIA TRANSAKCJI

 1. Dla każdego dokumentu można przypisać specjalne oznaczenia (TP - podmiot powiązany, FP - faktura paragonowa itd.)
 2. Podczas tworzenia rozliczenia z wizyty można wybrać oznaczenia transakcji związane z daną fakturą.
 3. Oznaczenia transakcji można zmienić po utworzeniu dokumentu, edytując jego nagłówek
 4. Dla klienta można zaznaczyć pole "Podmiot powiązany", co powoduje, że faktury dla niego wystawiane będą miały znacznik TP
 5. Na wydruku dokumentów sprzedaży drukowane są oznaczenia transakcji. 
 6. Można utworzyć nową numerację dla faktur paragonowych (wymaga włączenia ciągów numeracyjnych i włączenia do numeracji pola Oznaczenia transakcji)

ZMIANY PLANOWANE DO WPROWADZENIA W WERSJI 5.22

 1. Raport: lista stawek GTU, które pojawiły się w danym dokumencie
 2. Generowanie plików JPKV7M, JPKV7K
 3. Raport sprzedaży wg stawek GTU
 4. Filtrowanie dokumentów według wybranych oznaczeń transakcji (okno dokumentów, filtrowanie zaawansowane)

TYPOWE PYTANIA

a. Jaka ma być stawka GTU dla Usług weterynaryjnych?

Według posiadanych przez nas informacji dla Usług weterynaryjnych nie jest przypisana żadna stawka GTU. Dla sprzedaży leków (hurtownie) stawka GTU to GTU_09, a dla usług marketingowych GTU_12.

b. Czy trzeba umieszczać jakieś oznaczenia dla dokumentów w typowej działalności?

Tak. W przypadku faktury, dla których wystawiamy paragon fiskalnych, taka faktura musi mieć oznaczenie FP.

Podmioty powiązane: jeśli faktura wystawiana jest dla klienta, który jest podmiotem powiązanym (np. osoba z rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa), musi mieć oznaczenie TP.

c. Czy stawki GTU dotyczą wszystkich dokumentów?

Oznaczenia transkacji dotyczą tylko dokumentów (faktur) sprzedaży.

d. Czy oznaczenia trzeba wybierać ręcznie?

Większość tak, ale tam, gdzie to możliwe, możemy wykorzystać pewne ustawienia automatyczne.

Jeśli oznaczymy klienta jako podmiot powiązany, faktury dla niego tworzone będą automatycznie miały znacznik TP.

Jeśli wydrukujemy paragon fiskalny dla faktury, powinna mieć ona znacznik FP (faktura paragonowa).

e. Gdzie można ustawić stawkę GTU dla dane pozycji?

Okno Leki i zabiegi -> ustawiamy się na danej pozycji -> Zakładka finanse:

 gtu item

e. Gdzie ustawić znacznik Podmiot powiązany dla klienta?

Okno Klienci -> Zakładka Finanse -> Pole Podmiot powiązany:

 podmiot powiazany

 

f. Gdzie można ustawić oznaczenia transakcji dla dokumentu?

Na przykład w oknie dokumentów, zakładka Dodatkowe -> przycisk wybierania obok napisu Oznaczenia transakcji dla pliku JPK:

oznacz trans2

g. Na fakturach pojawia się napis TP. Co to oznacza, czy tak ma być?

Oznaczenie TP oznacza fakturę dla podmiotu powiązanego (np. osoby spokrewnionej). Jeśli klient ma zaznaczone pole "Podmiot powiązany", to automatycznie faktura dla niego będzie miała oznaczenie TP. Może się zdarzyć, że klient posiada takie oznaczenie przypadkowo. W takim przypadku należy wyłączyć dla niego znacznik Podmiot powiązany, a dla faktury oznaczenie transakcji TP.

Aby ustalić, jacy jeszcze klienci mają znacznik "Podmiot powiązany: możemy wejść do okna Klienci -> Filtrowanie -> i tu zaznaczyć pole "Tylko podmioty powiązane".  Globlanie można wyłaczyć przypadkowy znacznik w kreatorze zmian GTU: zakładka Administrator -> Zadania Administratora -> zakładka Integralność -> Ustaw stawki GTU. Jeśli istnieją podmioty powiązane, pojawią się one na karcie Krok 4. Można tu wyłączyć dla wszystkich niepotrzebnie ustawiony znacznik. Jeśli nie ma takich klientów, w kroku 4 nie będzie takich informacji.

h. Czy coś zmieniło się w drukowanych fakturach?

Obecne przepisy nie wpływają na sposób drukowania faktur. W szczególności nie są drukowane stawki GTU. Dla ułatwienia pracy księgowości faktury drukowane w Klinice XP zawierają oznaczenia transakcji (np. TP, FP i inne)

i. Nasza lecznica na fakturach drukuje nazwy leków. Czy dla nich ma być przypisana stawka GTU 9 (produkt medyczny)?

Zakłady lecznicze dla zwierząt nie posiadają uprawnień do sprzedaży leków. Nie mogą ich umieszczać na fakturach. Każdy lek jest jedynie elementem usługi weterynaryjnej, która nie zalicza się do żadnej stawki GTU.

 

Zmiany w wersji 5.21

 • Leczenie
  • Poprawione: W wydruku zaleceń brakowało opisu dodatkowego i numeru telefonu do lecznicy
  • Usprawnione: Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich: można drukować osobno ostatnią stronę z podpisem
  • Nowe: Można ustalić, czy diagnoza przypisana do leku/zabiegu ma być kopiowana do wszystkich wizyt, czy tylko do gospodarskich (domyślnie)
  • Poprawione: Generowanie wizyty na podstawie dokumentu: poprawione generowanie numeru wizyty
  • Poprawione: Dokumenty rozliczeniowe (paragony) z wizyt szpitalnych nie miały przypisanego zwierzęcia
 • Finanse
  • Poprawione: Generowanie raportu dłużników i dokumentów na wybrany dzień
  • Nowe: Możliwość określenia dla dokumentów nowych oznaczeń transakcji (MPP, EE, TP itd.) związanych z nowym plikiem JPK_VAT
  • Nowe: Możliwość oznaczenia klientów jako podmiotów powiązanych (dla celów oznaczenia faktur znacznikiem TP w nowym JPK_VAT)
  • Nowe: Możliwość przypisania dla klienta numeru naszego konta bankowego - używane przy wystawianiu faktur
  • Nowe: Możliwość filtrowania klientów według znacznik TP (Podmiot powiązany)
  • Nowe: Słownik oznaczeń transakcji do celów numeracji dokumentów
  • Nowe: Możliwość tworzenia osobnej numeracji dla faktur paragonowych
  • Nowe: Możliwość filtrowania leków i zabiegów wg GTU
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów wg oznaczeń transakcji (do numeracji)
  • Poprawione: Rozliczanie wielu nierozliczonych wizyt, przy zaznaczonym generowaniu wpłat mogło powodować błąd
  • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży nie drukował informacji o zwrotach w kolumnie Zwrot
  • Usprawnione: Na wydruku faktury można teraz drukować ilość dni płatności zamiast daty płatności
  • Nowe: W Kreatorze dokumentów można utworzyć np. bilans otwarcia z automatycznie dodanymi wszystkimi towarami z podaną ilością na stanie
  • Poprawione: Import faktur z Pro-Vet-Farm Gdańsk, gdy zamiast daty wazności został podany numer dostawy
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Zarządzanie grafikiem: Możliwość skopiowania standardowego czasu pracy do grafika bieżącego na dowolny okres
  • Poprawione: Terminy odczytane z Google Calendar nie zapisywały się w terminarzu internetowym
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym - dodatkowe zabezpieczenia
  • Poprawione: Uszczelnienie nasłuchu terminarza internetowego
  • Poprawione: Sprawdzanie konfliktów terminów - czasami pokazywał się konflikt, którego nie było
  • Poprawione: Przesuwanie terminów lub ich rozciąganie/zwężanie w terminarzu powodowały w pewnych sytuacjach ustawienie czasu trwania na 15 minut
  • Usprawnione: W grafiku tygodniowym u góry widoczne godziny pracy lecznicy w danym dniu tygodnia
  • Poprawione: Eksport grafika do PDF tworzył tylko górny róg grafika
 • Multimedia
  • Usprawnione: Dostosowanie działania do Conquest Server w wersji 1.50
  • Nowe: Możliwość przechowywania logo w bazie danych, a nie w folderze multimediów (przydatne w przyapdku bazy w chmurze)
 • Diagnostyka
  • Poprawione: Edycja wyników badań diagnostycznych: pole typu Lista wyboru nie działało poprawnie
  • Poprawione: Badania diagnostyczne: wyświetlanie i drukowanie wartości dla pól typu "Lista wyboru"
  • Usprawnione: Badania diagnostyczne: Import wyników z Horiba ABX w przypadku bazy w chmurze - teraz działa w SQLab2
  • Poprawione: Import ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych, jeśli nie było jeszcze założonego schematu badań
  • Poprawione: Import ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych: Poprawiony odczyt antybiogramów
 • Inne
  • Poprawione: Skalowanie niektórych elementów (np. uprawnienia użytkowników)
  • Poprawione: Domyślne uprawnienia użytkowników o poziomie dostępu pracownik były za niskie (np. brak dostępu do rejestracji wizyt)
  • Poprawione: Możliwość generowania kodu kreskowego w Karcie pozycji, gdy nie ma modułu CRM-SMS
  • Nowe: W ustawieniach pracy recepcji można wyłączyć możliwość tworzenia zapłat zbiorczych
  • Poprawione: Wysyłanie zawieszek VetID: dostosowanie do szyfrowanie z użyciem protokołu TSL 1.2.
  • Nowe: Dla zwierzęcia można zaznaczyć znacznik "Rzeźne" - ważne przy leczeniu koni
  • Nowe: Dla klienta można zaznaczyć znacznik Podpisanej umowy (jeśli w opcjach włączymy kontrolę umów na zakładce Klienci)
  • Poprawione: Eksport do PDF dokumentów magazynowych oraz wyników laboratoryjnych (w Laboratorium XP)
  • Nowe: Możliwość przejrzenia komputerów wykorzystanych w ramach licencji (Zadania Administratora -> Zakładka Operacje -> Pokaż wykorzystanie stanowisk w stosunku do licencji)
  • Nowe: Wysyłanie wiadomości: Książka adresowa dostępna podczas wysyłania wiadomości e-mail
  • Usprawnione: Wysyłanie wiadomości: można zdefiniować dodatkowy adres, na który będą zawsze wysyłane wiadomości
  • Poprawione: Wysyłanie wiadomości: W przypadku wielu odbiorców ich adresy musiały być oddzielone średnikami. Teraz mogą być w kolejnych liniach lub rozdzielone średnikami
  • Usprawnione: Szybsze i bezpieczniejsze odwołania do wybranych usług WWW.