Jakie czynności wykonać, aby prawidłowo wystawić fakturę dla gminy

       A. Kiedy dowiadujemy się o zmianie danych nabywcy i odbiorcy?

       B. Kiedy klient informuje nas, że rozliczy go gmina/fundacja?

A. Zmiana danych nabywcy i odbiorcy

 

W ostatnim czasie padło wiele pytań, w jaki sposób wystawiać faktury, jeśli nabywcą usług jest np. gmina, a odbiorcą urząd gminy. Do tej pory rozliczenia prowadzono odwrotnie: nabywcą był urząd gminy, a odbiorcą gmina. Żeby wyjaśnić aktualną sytuację, posłużymy się przykładem.

UWAGA:

Przedstawiony materiał dotyczy gmin, które od bieżącego roku prowadzą skonsolidowane rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Załóżmy, że mamy Gminę Zielona Góra i odpowiadający jej Urząd Gminy Zielona Góra.

Dotychczas właścicielem zwierząt w gminie była sama gmina, a płatnikiem dla gminy, czyli nabywcą usług, urząd gminy. Faktura wyglądała następująco:

Na dziś, w związku ze zmianami prawnymi, w Klinice XP wygląda to tak, jakby to urząd gminy był właścicielem zwierząt, czyli odbiorcą usługi, a płatnikiem – nabywcą usług - sama gmina. Po zmianach prawnych zatem faktura powinna przedstawiać się następująco:

Jak uzyskać taki efekt?

W kartotece Klienci trzeba zmienić dane gminy tak, jakby to był urząd gminy:

Następnie trzeba na nowo wpisać Gminę Zielona Góra do Kliniki XP – jako nowego klienta.

Ostatni krok to ustawienie Płatnika dla Urzędu Gminy Zielona Góra. W kartotece Klienci, na zakładce Finanse, jako Płatnika wskazujemy Gminę Zielona Góra:

Od teraz, wystawiając fakturę na Urząd Gminy Zielona Góra, nabywcą będzie Gmina Zielona Góra, natomiast odbiorcą Urząd Gminy.

 

Skąd wynika zaistniała sytuacja:

 

Od 1.01.2017r. wiele gmin prowadzić będzie skonsolidowane rozliczenia z tytułu podatku VAT obejmujące czynności przeprowadzane przez ich jednostki budżetowe oraz same gminy.

Wynika to bezpośrednio z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 roku Ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

B. Klient informuje nas, że rozliczy go gmina/fundacja

Załóżmy, że podczas rejestracji wizyty, został utworzony dokument, z danymi właściciela zwierzęcia. Wtedy klient informuje nas, że koszty leczenia tego zwierzęcia pokryje gmina/fundacja oraz rozliczenie ma być właśnie na nią wystawione. W tej sytuacji wystarczy zmienić płatnika dla utworzonego dokumentu. Można to zrobić jeszcze na poziomie rejestrowanej wizyty. Jak tego dokonać pokazuje poniższy zrzut ekranu: