Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności użytkowników portalu www.klinikaxp.pl oraz klientów Biura. Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz, jako administrator danych użytkowników, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Portal klinikaxp.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

Dane wymagane do przesłania zapytania

W formularzu kontaktowym konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz treści zapytania. Otrzymane informacje służą ułatwieniu kontaktu z osobą, która przesyła zapytanie. Dane nie są przekazywane do innych podmiotów.

Dane wymagane podczas składania zamówienia

W formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: nazwa i adres prowadzonej działalności (ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, państwo), numer NIP, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzoną działalność.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego jest Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Drzonków-Rajcowska 7 (66-004 Zielona Góra). Biuro przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz przetwarza dane osobowe Zamawiającego w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną Biuro przetwarza dane Zamawiającego w zakresie szerszym, niż jest to wymagane przy rejestracji zamówienia lub zgłoszenia kontaktowego - w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Zamawiających są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Zamawiający w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia poprzez zgłoszenie tego osobie upoważnionej do zmiany danych.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz może również udostępnić część danych osobowych Zamawiającego osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Zamawiającego lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne, zamówienia i zgłoszenia kierowane do Biura są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Biuro lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane na stronie www.klinikaxp.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Informacje wysyłane do Zamawiającego

Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Zamawiającym listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w produktach Biura. Biuro może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Zamawiający wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.